سایبان

در حیاط خانه، پشت بام و در هر محیطی که میخواهید سایه ایجاد کنید و از شدت تابش خورشید مصون مانید، داشتن یک سایبان قابل حمل و قابل تغییر در ارتفاع و عرض ضروری می باشد.

برخی از انواع سایبان شامل موارد زیر می باشد.

سایبان های پایه فلزی

سایبان های پایه چوبی

سایبان های پایه کنار

×
1 / 3
2 / 3
3 / 3

×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

;